Java里面移位操作

java中有三种移位运算符

<<      :     左移运算符,num << 1,相当于num乘以2 >>      :     右移运算符,num >> 1,相当于num除以2

>>>    :     无符号右移,忽略符号位,空位都以0补齐

对于:>>>

无符号右移,忽略符号位,空位都以0补齐

value >>> num     —   num 指定要移位值value 移动的位数。

无符号右移的规则只记住一点:忽略了符号位扩展,0补最高位  无符号右移运算符>>> 只是对32位和64位的值有意义